Ξάνθη
Η Περιοχή
Φορείς Δ.Σ.Α.
Απορρίμματα

Φορείς Δ.Σ.Α.

 

Σύμφωνα με την αναθεώρηση του ΠΕ.Σ.Δ.Α. (Δεκέμβριος 2005), προτείνεται η σύσταση μιας Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.), ως ο καταλληλότερος φορέας διαχείρισης των απορριμμάτων στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ. Στην Α.Ε. προτείνεται η συμμετοχή 6 φορέων:

 

  • • Περιφερειακό Ταμείο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
  • • Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Έβρου
  • • Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Ροδόπης
  • • Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Ξάνθης
  • • Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Καβάλας
  • • Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Ξάνθης

 

Η Α.Ε. Αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) και λειτουργεί με την ονομασία ΔΙΑΜΑΘ Α.Ε. (Διαδημοτική Επιχείρηση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης).

H Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Α.Ε.» και με το διακριτικό τίτλο «ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Ε.» συστήθηκε το 2003 (ΦΕΚ 1797/3-3-2004) με μετόχους τις πέντε Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.) των νομών της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Α.Μ.Θ.

Σκοπός της Εταιρίας είναι κατά το καταστατικό της η ενιαία, ορθολογική και σύμφωνη με το υφιστάμενο νομικό και θεσμικό πλαίσιο διαχείριση των απορριμμάτων του συνόλου των Ο.Τ.Α. της ενιαίας διαχειριστικής ενότητας της Π.Α.Μ.Θ., ο σχεδιασμός των τοπικών και υπερτοπικών προγραμμάτων συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών, η ευθύνη της λειτουργίας των Περιφερειακών συστημάτων μεταφόρτωσης και ανακύκλωσης των απορριμμάτων, ο σχεδιασμός της οργάνωσης ή συμμετοχής σε συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Απορριμμάτων σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (υλικών συσκευασίας ή άλλων προϊόντων, οχημάτων που έχουν αποσυρθεί από την κυκλοφορία, μεταχειρισµένων ελαστικών αυτοκινήτων, χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων, αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, συσσωρευτών κ.λ.π.), κ.α όπως και η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης προς κάθε τρίτο σε σχέση µε τοµείς διαχείρισης απορριμμάτων γενικά, με γνώμονα πρωτίστως την εξασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος, της δηµόσιας υγείας καθώς και την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των πολιτών της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Σήμερα η εταιρεία έχει την μορφή της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας και λειτουργεί ως Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) των Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην επίσιμη ιστοσελίδα του ΦοΔΣΑ http://www.diaamath.gr.