Ξάνθη
Η Περιοχή
Γεωμορφολογικά στοιχεία
Πληθυσμιακά στοιχεία
Φορείς Δ.Σ.Α.
Απορρίμματα

Πληθυσμιακά στοιχεία

 

Δημογραφικά στοιχεία για το νομό Ξάνθης 

Αριθμός Δημοτικών και Κοινοτικών Διαμερισμάτων

Πραγματικός Πληθυσμός

Επιφάνεια (km2)

Πυκνότητα πληθυσμού (κάτοικοι/ km2)

37

101.856

1.792,992

57

Περαιτέρω, ο πληθυσμός και η έκταση του νομού κατανέμονται στις περιοχές οι οποίες παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.


Πίνακας 2: Κατανομή του πληθυσμού και της έκτασης του Νομού Ξάνθης 

 

Αστικά

Αγροτικά

Πεδινά

Ημιορεινά

Ορεινά

Πληθυσμός

58.902

42.954

26.126

54.122

21.608

Έκταση (km2)

330,258

1.462,734

582,198

166,201

1.044,593


O Δήμος Ξάνθης έχει πραγματικό πληθυσμό 52.270 κατοίκων, και εκτός από το Δημοτικό Διαμέρισμα (Δ.Δ.) Ξάνθης αποτελείται από τα Δ.Δ. Ευμοίρου και Κιμμερίων.